תקנון גרייט שייפ

תקנון

א. חברות במועדון החברים של גרייט שייפ להלן: "מועדון החברים"

 1. תקופת החברות כמפורט מעבר לדף הנה מעיקרי ההתקשרות. מחיר המנוי ודמי החברות נקבעו על סמך תקופה זו.
 2. החברות במועדון הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה.
 3. החברות במועדון החברים הינה לאחר הגשת בקשה להתקבל כחבר ולהנהלה שמורה הזכות ושיקול דעת בלעדי שלא לקבל חבר למועדון החברים מבלי שתידרש כל הסבר.
 4. הארכת החברות תהיה כפופה לתעריפי דמי החבר והתנאים האחרים התקפים בעת ההארכה.
 5. לכל חבר יינתן צ'יפ כנגד תשלום חד פעמי בסך של 50 ₪. הצ'יפ הנו אישי ואינו ניתן להעברה. אי הצגת צ'יפ עלולה למנוע כניסת החבר למועדון.
 6. החברה תהיה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר ללא החזר דמי החבר ודמי המנוי במקרה של הפרת התקנון, או הוראות ההנהלה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ההנהלה רשאית לסיים כל חברות מבלי לנמק החלטתה וזאת בכפוף להחזר החלק הבלתי מנוצל של המנוי השוטף, למעט דמי חברות שלא יוחזרו.
 7. חברי המועדון יהיו זכאים להביא עימם חברים אשר כניסתם תותר לפי שיקול דעת ההנהלה בלבד ובכפוף לתשלום. עלות כניסת אורחים 70 ₪, כניסה חד פעמית.
 8. החברים אינם זכאים להביא עימם מאמנים אישיים למועדון אלא באישור מראש ובכתב של ההנהלה.
 9. החברים מתבקשים להגיע בזמן סביר (לפחות 5 דקות) לפני תחילתו של כל שיעור ו/או אימון אליו נרשמו, והינם מסכימים בזאת כי איחור לאימון ו/או שיעור עלול למנוע את כניסתם לאימון ו/או לשיעור כאמור.
 10. השימוש במתקני המועדון הינו רק לחברים אשר גילם עולה על 16 אלא אם אושר אחרת ע"י ההנהלה.
 11. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת השיעורים, בזהות המדריכים ובשעות פעילות המועדון מעת לעת על פי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדית.

 

 1. אין להכניס למועדון חיות מחמד; דברי מאכל או בקבוקי זכוכית. אין להתאמן תחת השפעת סמים או אלכוהול.
 2. המועדון רשאי לצלם את המתאמנים במועדון והחבר מצהיר כי הוא מודע לכך שהמועדון מצולם לצרכי אבטחה ולצרכים שיווקיים וכי המועדון זכאי לעשות שימוש בצילומים אלו לצרכים שיווקיים או צרכים נוספים.

ב. הפסקת החברות במועדון

 1. ניתן לבטל את המנוי בהתאם להוראות החוק בהודעה בכתב בלבד. במקרה של ביטול ייערך הביטול בהתאם למסלול ההצטרפות ובכפוף להוראות החוק.
 2. ככל שהמנוי בוטל במהלך 14 הימים הראשונים למנוי יהא זכאי המנוי להחזר כספי למעט דמי ביטול בגובה 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם.
 3. בכל מקרה של ביטול חברות במועדון יחולו ההוראות דלקמן, אלא אם כן נכתב במפורש אחרת בתקנון זה בנוגע לאחד המסלולים:
 • ביטול המנוי ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת ההודעה בכתב ("תקופת ההודעה מראש"). יצוין, כי אין החזר בגין חלק יחסי של החודש וכי תקופת ההודעה מראש תיספר מתום מועד החודש הקלנדרי שבו ניתנה הודעת הביטול. בתקופת ההודעה מראש יהא זכאי המנוי להמשיך ולהתאמן במועדון.
 • המנוי יחויב בסכומים, דלקמן:
 • דמי הצטרפות ודמי המנוי בגין החודשים מיום רכישת החברות ועד מועד כניסת ביטול החברות לתוקף.
 • הפרש בין גובה עלות המנוי החודשי אשר שולם על ידי החבר לבין גובה עלות מנוי חודשי אשר הינו סך של 400 ₪ לחודש ובלבד שעלות ההפרשים לא תעלה על הסכומים, דלקמן (הנמוך מבניהם):
 • אם בוטל המנוי בשליש הראשון – 25% מגובה המנוי.

      בוטל בשליש השני – 20% מגובה המנוי.

      אם בוטל בשליש השלישי – 17% מגובה המנוי.

 • הסכום שהיה על המנוי לשלם לולא הביטול בעד יתרת המנוי עד תום תקופת המנוי המקורית.
 • סכומים אלו ייגבו באמצעות כרטיס האשראי שניתן על ידי החבר או באמצעות הוראת הקבע וחתימת החבר על תקנון זה מאשרת באופן בלתי חוזר למועדון לגבות סכומים אלו בסיום מנוי.

ב.1 מסלול מתמשך

 1. מסלול מתמשך הינו מנוי לתקופה שאיננה מוגבלת בזמן ונעשה באמצעות הוראת קבע בבנק. ביטול מנוי במסלול מתמשך יבוא לסיומו רק לאחר מתן הודעה בכתב בדבר ביטול המנוי.
 2. במקרה של ביטול חברות במסלול מתמשך במהלך 12 חודשי המנוי הראשונים יחולו הוראות הביטול כמפורט בסעיף 16 לעיל.
 3. במקרה של ביטול חברות במסלול מתמשך לאחר חלוף 12 חודשי המנוי הראשונים לא יחויב המנוי בגין ההפרש כמפורט בסעיף 6(ב) אלא רק בגין יתר הסעיפים המפורטים בסעיף 16 לעיל.

ב.2 מסלול גמיש

 1. במסלול זה ניתן לבטל את החברות במועדון בכל זמן בהודעה בת חודש מראש בלבד, ובמקרה של ביטול יחויב המנוי מעבר לדמי הצטרפות ודמי המנוי בגין החודשים מיום רכישת החברות ועד מועד כניסת ביטול החברות לתוקף בדמי מנוי בגין חודש הודעה מראש.

ב.3 מסלול אחר

 1. במקרה של ביטול מנוי בכל מסלול אחר יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 16 לעיל.
 • מוצרים נלווים
 1. במקרה של רכישת מוצר נלווה דוגמת כרטיסיית אימונים אישיים ו/או פילאטיס מכשירים יחולו הכללים, דלקמן:
 • הכרטיסייה תקפה לתקופה כפי שמפורט במחירון המועדון. בתום התקופה לא ניתן לעשות עוד שימוש בכרטיסייה.
 • במקרה של ביטול כרטיסייה יחויב המנוי בתשלום ההפרש בין עלות האימונים שנוצלו בפועל לבין מחיר אימונים אלו מקום בו היו נרכשים ללא הנחת כרטיסייה.
 • אימון אישי וקבוצתי במועדון אפשרי רק על ידי מאמנים מטעם המועדון.
 • ביטול אימון אישי או שינוי מועד – יש להודיע על כך ישירות בכתב למאמן האישי ולקבלה במועדון לכל הפחות 24 שעות טרם האימון. במקרה של ביטול ללא מתן הודעה בדרך זו יחויב המנוי בגין אימון אחד אשר יופחת מהכרטיסייה שלו.

ד. כשירות לפעילות גופנית

 1. השימוש במועדון מותנה בחתימה על הצהרת בריאות בהתאם להוראות החוק. במקרה של בעיה רפואית מתחייב החבר להודיע על כך למועדון ולהביא אישור רפואי המאפשר לו להתאמן על אף הבעיה הרפואית.

ה. התנהגות בשטח המועדון, לבוש והיגיינה

 1. השימוש בתאי ההלבשה בשטח המקלחות ניתן כשירות לשימוש החברים לאחסון חפציהם (למעט כספים וחפצים יקרי ערך) רק בעת שהותם בשטח המועדון. יש לפנות את התא בכל פעם בתום האימון עם עזיבת שטח המועדון. ההנהלה רשאית לפרוץ ולרוקן תאים שימצאו נעולים לאחר שעות הפעילות של המועדון תוך שמירת החפצים למשך שבועיים ימים מהיום בו נפרץ התא.
 2. החברה לא תהיה אחראית לאובדן ו/או גניבת חפצים בתחום המועדון, בין אם אוחסנו בתא או לא.
 3. לא תותר כניסה לשטח חדר הכושר ו/או הסטודיו עם כלי נשק מכל מין וסוג (גם ברישיון).
 4. החברים מתחייבים להגיע למועדון בלבוש ספורטיבי הולם לרבות נעלי ספורט. לא תותר הכניסה למועדון ללא לבוש ספורטיבי הולם. קיים איסור להוריד נעליים בזמן פעילות המועדון למעט במקרה של הוראה מפורשת של מדריך בשיעורים המתקיימים בסטודיו.
 5. על החברים להתנהג באופן שקט ומנומס בעת שהותם במועדון או סביבתו באופן שלא יפריע לאחרים ליהנות מהמועדון ולא יפגע בניהול התקין של המועדון. השימוש בשפה בוטה, מעליבה, פוגעת, גסה ורועשת אסורה בהחלט. אסור לחבר/אורח להטריד חברים אחרים ו/או אנשי צוות והנהלה. ההנהלה תהא זכאית להוציא מהמועדון חברים שאינם מתנהגים באופן הולם.
 6. על החברים להשתמש במגבת בעת שהותם ופעילותם במועדון, כמו כן, על החברים לשמור על מכשירי האימון ולנגבם לאחר השימוש.
 7. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להגביל את זמן השימוש במכשירים האירוביים בשעות העומס. וכן לא להתיר כניסה לשיעורים בתפוסה מלאה.
 8. על החברים להישמע בכל עת להוראות הצוות ו/או המדריכים ו/או המאמנים הנמצאים במועדון.
 9. באחריות המתאמן לקבל הדרכה טרם שימוש במתקני המועדון וכן לקרוא את ההוראות הנוגעות לבטיחות ואופן השימוש במתקני המועדון טרם השימוש בהם.
 10. באחריות המתאמן להשיב למקום מכשירים ניידים אשר נלקחו על ידו לצורך האימון לרבות: משקולות, גומיות, מזרנים או כל אביזר אחר. באחריות המתאמן לבחון את סביבת המכשיר בה הוא עושה שימוש לרבות משקולות אשר הונחו על הרצפה על ידי מתאמן אחר או כל מכשול אשר עלול להפריע לאימון או לרום לנזק.

ו. כללי

 1. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המנויים ו/או את התקנון ללא צורך בהודעה מראש, כמו כן מבלי לגרוע לעיל לקצר או להאריך את שעות הפעילות במועדון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת לחברים ומבלי לנמק החלטתה.
 2. החברה אינה אחראית לספק מקומות חניה למנויים, הסדרי החנייה הקיימים עשויים להשתנות מעת לעת בלא צורך הודעה מראש למנויים. אין כל קשר בין דמי המנוי לבין הסדרי החניה.
 3. מנויים שהתקשרו עם החברה באמצעות הסדר מיוחד עם מקום עבודתם יחול עליהם בנוסף לתקנון זה גם ההסדר עם מקום העבודה. במקרה של סתירה בין התקנון להסדר עם מקום העבודה יגבר ההסדר עם מקום העבודה.
 4. על החברים ואורחיהם לסיים את פעילות בחדר הכושר לפני סגירת המועדון ולעזוב את שטח המועדון לכל המאוחר עד לשעת הסגירה.
 5. הנהלת המועדון תגבה סכום של 50 ₪ במקרים של החלפת אמצעי תשלום עבור המנוי. בנוסף, הנהלת המועדון תגבה סך של 20 ₪ עבור כל צ'ק שחזר ולא כובד וכן 20 ₪ עבור כל צ'ק שנגרע מהבנק.
 6. החברים יחשבו כאילו קראו, הבינו והסכימו לתנאי הוראות התקנון ומסכימים לפעול בהתאם.
 7. הפרת תקנון זה, על סעיפיו השונים, תיחשב כהפרה חמורה ועשויה לגרום להפסקת החברות במועדון.
 8. במקרה של פציעה במועדון מתחייב החבר להודיע על הפציעה באופן מידי לצוות המצוי במועדון ולמלא דו"ח אירוע. לא תתקבל טענה בדבר פציעה במועדון שלא מולא בגינה דו"ח אירוע מיד לאחר קרות האירוע במועדון.

ז. אישור על קבלת חומר פרסומי

 1. החבר מצהיר ומסכים בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש, מכל מין וסוג, בשמו, בפרטי הזהות שלו ודרכי התקשורת עמו, לצורך פעילותה לרבות משלוח מסרונים ומיילים או כל תכתובת אלקטרונית אחרת ולרבות העברתם לצדדי ג' כלשהם וזאת לצורך נתינת שירות ו/או הצעות ללקוח, לרבות לחברות ביטוח, רכב, נסיעות, מועדוני לקוחות, בנקים, בנקי השקעות, וכיוצ"ב. מכירת המועדון ו/או שינוי בבעלות. הסכמתי זו מהווה הסכמה ללא הגבלת זמן גם לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1952 למשלוח מסרונים למספר הטלפון שמסרתי למועדון וכן למשלוח מיילים לכתובת המייל שמסרתי למועדון.

 

השתתפותי בפעילות במועדון הכושר גרייט שייפ הנה באחריותי, והריני מתחייב להישמע להוראות המועדון והמדריכים, ואין לגרייט שייפ בע"מ ו/או                           אחריות לנזק גופני כלשהו העלול להיגרם כתוצאה מרשלנותי ו/או אי ציותי להוראות ההנהלה והמדריכים כפי שיינתנו מזמן לזמן, הגם שהובהר לי כי לגרייט שייפ בע"מ יש ביטוח מקיף למועדון.

 

הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את תקנון החברה כמפורט בגב טופס זה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפותי כחבר/ה במועדון גרייט שייפ, הבנתי את תוכנו ומשמעותו ומתחייב לפעול בהתאם לתקנון החברה והוראות ההנהלה.